JEGYVÁSÁRLÁSÁltalános Szerződési Feltételek

1. Elérhetőség
2. Általános Szerződési Feltételek
3. Vásárlói Tájékoztató

1. Elérhetőség

Szolgáltató:
Cégnév és jogi forma: 3Dpast Kft.
Székhelye: 1112 Budapest, Repülőtéri út. 6.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószáma: 24712918-2-43
E-mail címe: info@3Dpast.com
Telefonos ügyfélszolgálat: Munkanapokon 9.00-20.00 óra között:
(0670) 313-0970 vagy info@3Dpast.com


2. Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. A 3Dpast Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató; részletes cégadatok és elérhetőség az „Elérhetőség” részben találhatók) on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző színházi-, zenei-, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére.

2. A weblap üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető; részletes cégadatok és elérhetőség az „Elérhetőség” részben találhatók) a Rendszer szerződéses felhasználójaként saját weblapján keresztül közreműködik a Belépőjegyek értékesítésében. A Szolgáltató az Üzemeltető weblapján keresztül a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

3. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, az Üzemeltető (a továbbiakban a Szolgáltató és az Üzemeltető együttesen: Jegyértékesítő) valamint az internetes rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló; a továbbiakban mindhárman együttesen: Szerződő Felek) között Belépőjegyek megvásárlására vonatkozó Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

II. Az ÁSZF elfogadása

A Vásárló az internetes vásárlás során legkésőbb a „Fizetés” gomb megnyomásával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és annak adatkezelésre vonatkozó szabályaiban meghatározott körben hozzájárult.

III. Írásbeli szerződés, iktatott forma

Az internetes vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

IV. A szerződés nyelve, az ÁSZF területi hatálya

A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére.

V. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.3Dpast.com oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

VI. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.

4. A Vásárló beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat elektronikusan használja a Szolgáltató a szerződés teljesítése céljából. Beleegyezik továbbá, hogy ezen adatok az egyazon csoporton belüli társaságoknak valamint az érintett Rendezvényszervezőknek az adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezések és megkötések keretein belül továbbításra kerüljenek.

5. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

6. Amennyiben a Vásárló feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja. A Szolgáltató a Hírlevélre feliratkozott Vásárlók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is rendezvényt ajánlani.

7. Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

8. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa a saját cégcsoportján belüli cégeknek Magyarország területén, továbbá az adott rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a Rendezvényszervező a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse.

9. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

VII. Az internetes jegyvásárlás menete

A jegyvásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

IX. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

4. A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. A kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

5. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

6. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

7. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén őrzi meg, a kiállított számlát a Vásárló részére abban az esetben postázza, amennyiben azt Vásárló a vásárlás folyama során kéri és ezt a kérését a Rendszer kezelőfelületén megfelelően megjelöli.

X. A saját nyomtatású jegyekre (e-Ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok

1. A saját nyomtatású jegyeket a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le a saját vásárlói oldalán keresztül és maga nyomtathatja ki. Az e-Ticket belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-Ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

2. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az e-Ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, hogy az e-Ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező jegyeket automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-Ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

3. Amennyiben a Vásárló a mobil telefonkészülékén kapja meg a Belépőjegyet (ún. mobil jegy), és azt bármely okból elveszti (pl. törlés vagy a mobiltelefon elvesztése következtében) a Vásárlónak a mobiltelefon szolgáltatójával kell kapcsolatba lépnie. A mobil jegy nem másolható és nem küldhető tovább.

XI. Elállás a szerződéstől

A vásárlás a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Vásárlót a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a Belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

XII. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Rendezvényszervezőtől beszerzett információkra nézve.

4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

XIV. A honlapon megjelenő szerzői jogok

1. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XV. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF Magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.3. Vásárlói Tájékoztató

1. Az internetes jegyvásárlás
2. Előadások keresése, tallózás
3. Jegykiválasztás
4. Kedvezmények
5. A kosár használata
6. A szolgáltatás díja
7. Fizetés
8. Számlaigénylés bankkártyás vásárlás esetén
9. A vásárlás visszaigazolása
10. Elállás a vásárlástól
11. Jegyek átvétele, a kézbesítés módja
12. Elmaradt előadások
13. Adatainak tárolása, védelme
14. Telefonos, internetes ügyfélszolgálatok


1. Az internetes jegyvásárlás

A jegyértékesítési oldalon ön információt kaphat a rendszerünkhöz kapcsolódó előadóhelyek előadásairól, az azokra megvásárolható jegyekről. A kiválasztott előadás nézőterén egyúttal ki is jelölheti az ön által megvásárolni kívánt belépőjegyet, amelyet azonnal meg is vásárolhat bankkártyája segítségével.

2. Előadások keresése, tallózás

A keresőben adja meg a keresett műsorcímet (elegendő a műsorcímből egy szótöredék beírása). Az „OK” gomb, vagy az Enter billentyű megnyomása után a találati oldalon választhatja ki a keresett előadást. Amennyiben a megadott keresőszó alapján csak egy előadás létezik, az adott előadás részletes információja jelenik meg.

4. Kedvezmények

Az adott esemény szervezője jogosult kedvezmények meghatározására a jegyárból. A kosár felületen található kedvezmény ablakban választhatja ki a kedvezményt, melynek kiválasztása után a rendszer automatikusan módosítja a jegyárat. A kedvezmény hozzárendelés jegyenként történik. Egyes helyszíneknél – pl. akciós időszakban – automatikus a kedvezmény. Fizetés előtt minden esetben győződjön meg róla, hogy megfelelő áron vegye meg a jegyeket, mert a vásárlás után a jegyek visszaváltására, illetve a kedvezmények utólagos érvényesítésére nincs lehetőség. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevőket a helyszínen kötelezik a teljes jegyár megfizetésére.

5. A kosár használata

A kosárban egymás alatt felsorolva láthatja az ön által kiválasztott jegyeket. Látható a kiválasztott előadás címe, az előadóhely, az időpont, és a kiválasztott szék (illetve választott szektor, ha van). A részletes jegyinformáció mellett a jegy ára, a kezelési költség ára, és a kettő összege látható. A jegyek alatt látható a fizetendő végösszeg. Kérjük, figyelmesen nézze át a kosarát, mielőtt a fizetés gombra kattint! A megvásárolt jegyeket sem cserélni sem visszaváltani nem tudjuk! Amennyiben egy jegyet törölni szeretne a kosárból, kattintson a jegy bal oldalán lévő „Törlés” gombra. Ha a kosárban lévő összes jegyet törölné, kattintson a bal felső részen található „Törlés” alatt lévő „Mind” gombra.

7. Fizetés

Fizetési oldalunkon keresztül fizethet bankkártyával, a Paypal által nyújtott szolgáltatás segítségével. Minden vásárlói adatot a nemzetközi szabványoknak megfelelő, biztonságos, 128 bites SSL titkosítással védetten kezelünk.

Tranzakcióra alkalmas bankkártyák:

• Visa: (dombornyomott)
• MasterCard: (dombornyomott)
• American Express: (dombornyomott)
• Electron: (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák elfogadhatók.
• Maestro: Bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával! Amennyiben az ön kártyáján szereplő kártyaszám csak 10 jegyből áll, a 675761 számsort legyen szíves először beírni, és ezt követően a kártyáján szereplő 10 jegyű számot.

A kézbesítés módjának kiválasztása után nyomja meg a „Fizetés” gombot. A Fizetés oldalra jut, itt kell megadnia a bankkártyás fizetéshez szükséges információkat, illetve házhozszállítás esetén a szállítási címet. Az adatlapot kérjük pontosan kitölteni. Minden mező kitöltése kötelező.

A bankkártya adatok megadásánál az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet:

Kártyán szereplő név: A bankkártyán található kártyatulajdonos személynevét adja meg!
Bankkártya-szám: A kártyán található 16 karakterű sorszámot írja be, szóközök és kötőjelek nélkül. Amennyiben olyan OTP Maestro típusú kártyát használ, melynek 10 jegyű kártyaszáma van, kérjük a 675761 sorszámot írja be a kártyán található karakterek elé! Figyelem! A bankkártya-szám nem azonos a bankszámlaszámmal!
Lejárati dátum: A kártyán hónap/év formátumban van feltüntetve a lejárati dátum (pl. 10/09 - 2009. október). Kérjük, a lenyitható ablakokból válassza ki az ön kártyájának érvényességi dátumát!
Ellenőrző kód: Más néven CVC2. A dombornyomott kártyákon (Visa Classic, MasterCard és American Express) mindig van ellenőrző kód. Más kártyatípusokon is lehet. A kártya hátoldalán a tulajdonosi aláírás felett/alatt/mellett található számsor utolsó 3 karaktere adja ezt a kódot. Amennyiben kártyája rendelkezik CVC2 kóddal, kérjük a fizetéskor adja meg!

A tranzakció lebonyolítására alkalmas bankkártyákról alább, a Biztonságos bankkártya-tranzakciók pontban található bővebb információ. A tranzakció sikeréről a rendszer a „Fizetés” gomb megnyomását követő 5-10 másodpercen belül értesíti önt. Az adatlapon megadott e-mail címre a Rendszer azonnali visszaigazolást küld, amelyen megtalálhatók a vásárolt jegyek paraméterei.


Időnként banki hiba miatt, vagy kártya-probléma esetén a fizetési folyamat 2-5 percig is eltarthat, illetve a bank a tranzakciót megszakíthatja vagy visszautasíthatja. Amennyiben hiba lépett fel a fizetés során, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat! Ne indítsa újra a vásárlást, mert lehetséges, hogy a jegytranzakció végigfutott csak a banki visszajelzés és értesítés nem érkezik meg megfelelően!

8. A vásárlás visszaigazolása

A sikeres vásárlásról automatikusan értesíti önt e-mailben a rendszer. Ha ezt a visszaigazolást 1 órán belül nem kapja meg, kérjük, NE kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem hívja a 06703130970 telefonszámot, vagy küldjön email-t az info@3dpast.com címre. A visszaigazolást kérésre újra elküldjük. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba is okozhatja, hogy ön nem kap visszaigazolást. Ez esetben is kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal!

9. Elállás a vásárlástól

Ön a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakíthatja a vásárlását. Ezt követően azonban Ön a jegyet megvásárolta és a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a vásárlástól való elállási jog nem illeti meg.

10. Jegyek átvétele, a kézbesítés módja

Elektronikus utalvány
Az elektronikus utalvány választása esetén a vásárlást követően egy a vásárlását igazoló e-mailt küldünk a megadott e-mail címre. A levélben elküldjük a megvásárolt jegyek részletes adatait, és egy utalványazonosítót (formátum: név1234). Kérjük, ezt az e-mailt nyomtassa ki! Az előadás napján az előadóhely pénztárában a kinyomtatott e-mail felmutatásával kapja meg a megvásárolt jegyeket.

PDF utalvány
A PDF utalvány hasonlóan működik, mint az elektronikus utalvány. Ebben az esetben – a rendezvényszervező kérése szerint - egy PDF dokumentumot küldünk a megadott e-mail címre. A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader programra van szükség, mely ingyenesen letölthető. Kérjük, a PDF-et nyomtassa ki, és vigye magával az előadásra! A kinyomtatott utalványt az előadóhely pénztárában mutassa be. Az utalványban szereplő vonalkód azonosítása után adja ki a színház a jegyeket.

e-Ticket
Az e-Ticketet szintén e-mailben küldjük el. Kérjük, minden megvásárolt jegyhez egyenként nyomtassa ki az elküldött PDF dokumentumot! A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader programra van szükség, mely ingyenesen letölthető. Az e-Ticket egy teljes értékű elektronikus jegy. Az e-Ticketen lévő számsor és vonalkód a rendeléssel kapcsolatos összes információt tartalmazza. Segítségével beazonosítható a jegy, ezért nincs szükség egyéb biztonsági jelre. A vonalkódot a rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik. Felhívjuk figyelmét, hogy az e-Ticket önmagában érvényes és jogosít fel a belépésre. Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy illetéktelen személy másolatot készítsen az ön e-Ticketjéről. Mivel a vonalkód-olvasó rendszer nem lát különbséget másolt és eredeti vonalkód között, ezért mindig az ELSŐ lehúzott e-Ticketet fogadják el eredeti jegynek. Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező e-Ticket másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül.

12. Adatainak tárolása, védelme

A 3Dpast Kft. a vásárláskor megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli. Az adatok védelemre vonatkozó további szabályokat találhat az Általános Szerződési Feltételekben.

13. Telefonos, internetes ügyfélszolgálatok

Amennyiben a vásárlással kapcsolatban problémája, kérdése merül fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálatát itt érheti el:

Munkanapokon 9.00-20.00 óra között: (06-70) 313-0970
E-mail cím: info@3dpast.com

Köszönjük, hogy elolvasta a tájékoztatót!